Hulpaanbod van: AubisqueContract met de gemeente

De forensisch trajectbegeleider van Aubisque heeft als primaire taak om vanuit het belang van een gezin met een justitieel karakter samenhang en continuïteit aan te brengen in de vele vormen van hulp en begeleiding die het gezin krijgt.
Ook ondersteunt, begeleidt, motiveert en adviseert de begeleider het gezin. Namens het gezin treedt de coach op als belangenbehartiger richting instanties en professionals, die aan dit gezin ook hun hulp verlenen.

De begeleider moet men dus zien als intermediair naar verschillende instanties en is beslist geen behandelaar of therapeut.
De begeleider brengt enkel ordening aan in de situatie waarin het gezin verkeert en formuleert welke veranderingen zij daarin zelf willen aanbrengen.Om deze hulpverlening adequaat in te zetten is afstemming, coördinatie van zorg of het nemen van een regierol door de begeleider noodzakelijk.

De begeleider van Aubisque kan problemen binnen het gezin verminderen en bespreekbaar maken door zijn professionele houding en duidelijke regierol. Maar het is de bedoeling dat een begeleider leert hoe het gezin weer zelfredzaam wordt en zij zelf uiteindelijk weer de touwtjes in handen krijgen binnen hun gezin. Daarbij ligt de nadruk op het stimuleren en versterken van de eigen mogelijkheden van het gezin, zodat er weer perspectief voor de toekomst is.

Contactpersoon

Meer informatie

Zorgzwaarte
  • lichte ondersteuning
  • matige ondersteuning
  • zware of complexe ondersteuning
Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
  • Wijkteam of CJG
  • Wmo
Aanmelding en vervolgprocedure

U kunt met ons contact opnemen voor een intake gesprek. Afhankelijk van de uitkomst nemen wij contact op met het wijkteam van de gemeente om u aan te melden met een zorgvraag. Er volgt dan een keukentafelgesprek met een consulent van het wijkteam. De consulent kijkt dan wat voor soort hulp u nodig heeft voor uw hulpvragen. De consulent zal dan kijken of zij een indicatie afgeeft voor begeleiding. Zo ja, dan kan de begeleiding van start gaan. 

Doelgroepen

Volwassenen

Door wie?

De begeleiding wordt gegeven door forensisch traject begeleiders / ambulante begeleiders. 

Inhoud begeleiding

De inhoud van de begeleiding wordt afgestemd met de client en de gemeente. Aan de hand van de afgesproken doelen wordt gekeken hoe de begeleiding vorm te geven. 

Kosten begeleiding

De kosten van begeleiding komen voor rekening van de gemeente of het zorgkantoor. 

Overige kosten

Er moet wel een eigen bijdrage betaald worden. De hoogte hiervan is afhaneklijk van het budget van de client. In een aantal gevallen kan deze eigen bijdrage worden vergoed door de zorgverzekeraar of de gemeente. 

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Ambulante woonbegeleiding