De gemeente Dalfsen beschikt over drie Sociale Kern Teams in Nieuwleusen, Lemelerveld en Dalfsen. Een Sociaal Kern Team bestaat uit diverse professionals die regelmatig bij elkaar komen om gezamenlijk, en vanuit de eigen deskundigheid, te komen tot afstemming bij diverse casuïstiek en het opstellen van een plan van aanpak voor de inwoner. Het doel van het SKT is om signalen uit de kern bij elkaar te brengen, zodat op basis van deze signalering ingezet kan worden op preventie en vroegsignalering.

De professional van het SKT vraagt aan de inwoner toestemming voor het inbrengen van de hulpvraag van de inwoner om zo met meerdere professionals een gezamenlijk plan van aanpak op te stellen. Terugkoppeling vindt altijd plaats naar de inwoner.

Door de samenwerking tussen diverse professionals ontstaat er ondersteuning die op elkaar aansluit. Zo wordt voorkomen dat de ondersteuning van de verschillende instanties elkaar overlapt of tegenwerkt. Op deze manier probeert de gemeente Dalfsen problemen eerder te signaleren en indien mogelijk te voorkomen, zodat minder inzet nodig is om problemen op te lossen.

Heeft u vragen over het Sociaal Kern Team dan kunt u contact opnemen met mevrouw I. Nooijen, coördinator Sociale Kern Teams gemeente Dalfsen. Zij is bereikbaar op 14 0529.

Principe Sociaal Kern Team

Het Sociaal Kern Team werkt vanuit het principe: één huishouden, één plan van aanpak en één regisseur. De regisseur is het eerste aanspreekpunt van het gezin en bewaakt de gemaakte afspraken die opgesteld zijn in het plan van aanpak. Alle gemaakte afspraken worden beheerd in topicus (top). Dit is een beveiligd digitaal systeem, waarbij de ketenpartners die betrokken zijn, toegang hebben. Op deze manier is de volledige informatie voor alle betrokken partijen beschikbaar.

Hoe werkt het Sociaal Kern Team?

Medewerkers van het Sociaal Kern Team zoeken naar een eenduidig antwoord; samen met het sociale netwerk van de betreffende persoon, aangevuld met eventuele inzet van experts. Voorbeelden van het sociale netwerk zijn familie, buren, vrienden, vrijwilligers en kerkelijke ondersteuning. Uitgangspunt hierbij is de eigen kracht, het sociale netwerk en het vinden van oplossingen in de dagelijkse eigen leefomgeving. Samen met de inwoner wordt een plan van aanpak opgesteld. Ook is het mogelijk dat de melder van de hulpvraag samen met een SKT-lid in gesprek gaat met de inwoner.

Voor wie is het Sociaal Kern Team?

De Sociale Kern Teams zijn alleen toegankelijk voor professionals. Dit betekent dat het voor inwoners niet mogelijk is om rechtstreeks contact met het Sociaal Kern Team op te nemen. Inwoners kunnen gewoon terecht bij de huidige ingangen waar men nu ook met hun probleem naartoe gaan. Denk hierbij aan de medewerkers van Samen Doen in Dalfsen, de huisarts, de fysiotherapeut, het spreekuur van de maatschappelijk werker of de wijkverpleging. Deze organisaties hebben rechtstreeks contact met het Sociaal Kern Team. Vrijwilligersorganisaties zoals kerken, sportverenigingen en scholen kunnen signalen doorgeven aan de professionals die in het SKT zitten.

Vergelijk hulpaanbod