Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zorg, hulp, begeleiding of een voorziening zelf inkopen, bij een zorgverlener die u zelf uitkiest. Afhankelijk van uw situatie, vraagt u het pgb aan bij de gemeente, het zorgkantoor of uw zorgverzekeraar. U moet aan een aantal voorwaarden voldoen. In een Pgb-plan geeft u aan hoe u het budget wilt besteden.

Wilt u meer weten over pgb bekijk dan het filmpje
 

Pgb of zorg in natura

Bij zorg in natura krijgt u zorg van een zorgaanbieder waar uw gemeente, zorgkantoor of zorgverzekeraar een contract mee heeft. Uw gemeente, zorgkantoor of zorgverzekeraar doen dan ook de bemiddeling en veel van de administratie eromheen.

Met een pgb regelt u het zelf. U kiest zelf uw zorgverleners en u koopt de zorg in. Daarnaast maakt u zelf afspraken met uw zorgverleners en bent u verantwoordelijk voor de administratie.

Cliëntondersteuning

Om te kijken of een pgb goed bij u past, kunt u hulp krijgen van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Een cliëntondersteuner kan ook helpen bij het maken van een budgetplan.

Waar vraagt u het aan?

Om een pgb te kunnen aanvragen, moet u eerst zorg, ondersteuning of een indicatie voor een voorziening toegekend krijgen. Tijdens het traject van de melding wordt met u gesproken over de mogelijkheid van een pgb of zorg in natura. Afhankelijk van het soort zorg dat u ontvangt, vraagt u een pgb aan bij de gemeente, het zorgkantoor of via de zorgverzekeraar:

  • Krijgt u ondersteuning vanuit de Wmo en/of Jeugdwet? Dan vraagt u een pgb aan bij een medewerker van Samen Doen in Dalfsen van de gemeente Dalfsen.
  • Ontvangt u zorg vanuit de Wet langdurige zorg? Dan doet u de aanvraag voor een pgb-Wlz bij uw zorgkantoor.
  • Een pgb voor verzorging en verpleging thuis vraagt u aan bij uw zorgverzekeraar. Het gaat dan om een pgb-Zvw.

Voorwaarden

De gemeente mag uw pgb-aanvraag niet zomaar weigeren, maar u moet wel voldoen aan een aantal voorwaarden:

  • U moet kunnen uitleggen waarom het reguliere zorgaanbod van de gemeente niet passend is in uw situatie.
  • U moet het pgb kunnen beheren. Bijvoorbeeld het contracteren en aansturen van zorgverleners, maar ook het doen van de administratie. U kunt ook iemand machtigen om dit voor u te doen, mocht u hierbij hulp kunnen krijgen.
  • De ondersteuning die u inkoopt moet van goede kwaliteit zijn en bijdragen aan het gewenste resultaat.

Via de test op www.pgb-test.nl kunt nagaan of zelf uw zorg organiseren met een budget bij u past.

Pgb-Plan

Een belangrijk onderdeel van uw pgb-aanvraag is het Pgb-plan. In het plan geeft u aan hoe u uw pgb wilt gaan besteden. U beschrijft welke zorg u wilt inkopen en bij welke zorgaanbieders u dit wilt doen. Daarnaast maakt u in het Pgb-plan een inschatting van de bedragen die u voor deze zorg denkt te gaan betalen.

Uw gemeente, zorgkantoor of zorgverzekeraar gebruikt uw plan om uw pgb-aanvraag te beoordelen. Maar het plan is ook een hulpmiddel voor uzelf: door een plan op te stellen, denkt u van tevoren goed na over de besteding van het budget dat u aanvraagt.

De instantie waar u uw pgb-aanvraag doet, kan u vaak een invulformulier of voorbeeld-plan geven. U kunt dit als basis gebruiken voor uw eigen plan. Vraag ernaar bij uw gemeente, zorgkantoor of zorgverzekeraar.

De hoogte van uw pgb

In principe moet het pgb voldoende zijn om de zorg te kunnen betalen die u nodig heeft. Bij het inkopen van uw zorg spreekt u met uw zorgverlener een tarief af. Uw gemeente bepaalt een maximum uurtarief. Spreekt u een hoger tarief af met uw zorgverlener? Dan mag u alles wat u extra betaalt niet vanuit uw pgb uitkeren.

Er zijn pgb-houders die hun budget gebruiken om familieleden of andere niet-professionele zorgverleners te betalen. De gemeente Dalfsen kent een lager maximaal uurtarief voor informele zorg. Er bestaat een recht op een vergoeding van de zorg als er sprake is van een boven gebruikelijke hulpvraag. Met gebruikelijke hulp wordt zorg bedoeld die verwacht mag worden vanuit het sociale netwerk van de client of jeudige, en passend is bij de leeftijd.

Is de zorg die u zelf inkoopt duurder dan zorg in natura? Dan mag de gemeente uw aanvraag niet weigeren. Wel kan het zijn dat u de extra kosten zelf moet betalen.

Zorgovereenkomst

Met uw zorgverlener maakt u afspraken over het werk, de tijden dat u zorg krijgt en het bedrag dat u daarvoor betaalt. Samen zet u deze afspraken op papier in een zorgovereenkomst. Op www.svb.nl/pgb vindt u belangrijke informatie die u nodig heeft bij het opstellen van een zorgovereenkomst, zoals voorbeelden van zorgovereenkomsten en diverse (voorbeeld)formulieren. Vul de zorgovereenkomst helemaal in en zet uw handtekening. Ook uw zorginstelling moet de overeenkomst ondertekenen.

Controle

Vervolgens stuurt u de zorgovereenkomst naar de SVB. De SVB controleert of de zorgovereenkomst goed is ingevuld. De gemeente Dalfsen of het zorgkantoor controleert of de zorg in de zorgovereenkomst past bij uw beschikking. Als de zorgovereenkomst goedgekeurd is, ontvangt u van de SVB een brief waarin staat dat u kunt starten. Als de zorgovereenkomst nog niet goed is, wordt er contact met u opgenomen. Pas als uw zorgovereenkomst is goedgekeurd, kan de SVB uw zorgverlener uitbetalen.

Uitbetaling

De gemeente maakt geld over naar de SVB. Als u het urenbriefje of de rekening na afloop van elke maand naar de SVB stuurt, zal de SVB de zorginstelling betalen. De SVB controleert of het bedrag op de factuur klopt met de zorgovereenkomst en betaalt de rekeningen rechtstreeks aan de zorgverlener. Het is ook mogelijk om een arbeidsovereenkomst te sluiten voor een langdurige ondersteuning met een vast maandloon. In dat geval wordt de vergoeding aan het eind van elke maand uitbetaald aan uw zorgverlener. Het is belangrijk dat u de uitgaven uit uw PGB goed in de gaten houdt. Zo voorkomt u dat uw PGB te snel op gaat. Via Mijn PGB kunt u op elk moment uw betalingen en budget bekijken. Mijn PGB is uw persoonlijke internetpagina bij de SVB. Via dit instructiefilmpje ziet u wat u allemaal via mijn pgb kunt doen.

Tarieven PGB

Hieronder vindt u een overzicht van de tarieven per 1 januari 2020 die de gemeente Dalfsen hanteert.

Begeleiding individueel (76,3% ZIN-tarief)
Basisondersteuning: € 35,58 per uur
Basisondersteuning+ € 38,69 per uur
Gespecialiseerde ondersteuning: € 43,26 per uur

Begeleiding groep (78,5% ZIN-tarief)
Basisondersteuning: € 22,33 per dagdeel
Basisondersteuning+ € 28,53 per dagdeel
Gespecialiseerde ondersteuning: € 41,52 per dagdeel

Kortdurend verblijf (78,5% ZIN-tarief): € 37,58 per nacht

Persoonlijke verzorging (80% ZIN-tarief): € 32,97 per uur

Vervoer naar dagbesteding
Normaal vervoer: € 10,50 per aanwezigheidsdag
Rolstoelvervoer: € 20,00 per aanwezigheidsdag

Hulp bij het huishouden: € 21,04

Informele zorg: € 20,00 per uur

Hulpaanbod

PGB en zorgbemiddeling

PGB bemiddeling

Curadomi kan u adviseren over een PGB.

PGB bemiddeling

Momenteel verzorgt BiOns alleen huishoudelijke hulp/ondersteuning/...

Bestanden

Folder_Pgb PDF, 1,28 MB
Vergelijk hulpaanbod