Samen Doen in Dalfsen

Jeugdhulp bestaat onder andere uit hulp aan huis bij problemen in het gezin, hulp aan kinderen en jongeren met een psychische aandoening, zorg voor kinderen en jongeren met een beperking, pleegzorg en verblijf in een jeugdinstelling. Jeugdhulp is in principe voor kinderen/jongeren tot 18 jaar, maar soms kan de zorg vanuit de Jeugdwet doorlopen tot 23 jaar (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/jeugdhulp). Voor vragen over jeugdhulp kunt u terecht bij de gemeente.

Heeft u meer hulp of gespecialiseerde jeugdhulp nodig? Neem dan contact op met een medewerker van Samen Doen in Dalfsen. De medewerkers van Samen Doen in Dalfsen zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30 uur tot 12.30 uur via telefoonnummer 140529. Deze medewerker kan er onder andere voor zorgen dat u met een jeugdconsulent in contact komt, eventueel door het inplannen van een afspraak.

De jeugdconsulent

De jeugdconsulent brengt samen met u in een 'keukentafelgesprek' de probleemgebieden in kaart en stelt resultaten op voor de hulp. Deze afspraken worden verwerkt in een ondersteuningsplan. U gaat samen met de jeugdconsulent op zoek naar een antwoord op uw vraag. U bespreekt samen wat u zelf kunt doen om de situatie te verbeteren. De jeugdconsulent biedt hulp of helpt bij het zoeken naar de juiste instanties die u en uw kinderen verder kunnen helpen. De jeugdconsulent blijft het eerste aanspreekpunt voor de gezinsleden en betrokken hulpverleners.

De beschikking

Om in aanmerking te komen voor specialistische hulp heeft u een zogenaamde beschikking van de gemeente nodig. Een beschikking is een formeel besluit namens de gemeente, waarin staat dat uw kind recht heeft op zorg van een jeugdhulpaanbieder, zoals met u overeengekomen in het ondersteuningsplan. De jeugdconsulenten geven namens de gemeente deze beschikking voor specialistische hulp af. Naar aanleiding van de beschikking ontvangt u thuis een beschikkingsbrief.

De zorg van een jeugdhulpaanbieder is ingekocht door de gemeente Dalfsen. Er zijn geen bijkomende kosten voor u wanneer u een beschikking heeft, dus geen eigen bijdrage.

Als u een andere jeugdhulpaanbieder nodig denkt te hebben dan de gemeente heeft ingekocht, dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een persoonsgebonden budget. Hiervoor gelden wel bepaalde voorwaarden.

Als ouders het niet eens zijn met de beschikking zoals afgegeven, dan kunnen ze hiertegen in bezwaar gaan.

Verwijzing van een arts of specialist

Een jeugdarts of specialist kan uw kind ook rechtstreeks doorverwijzen voor jeugdhulp. De hulpverlenende instantie zal hiervan melding doen bij de gemeente, zodat een medewerker van de gemeente een beschikking kan afgeven. Deze organisatie moet dan wel een contract hebben met de gemeente. Is er zorg nodig van een aanbieder zonder contract, dan kunt u contact opnemen met een medewerker van Samen Doen in Dalfsen.

Zorg in natura of pgb

Besluit de gemeente dat uw kind recht heeft op jeugdhulp, dan kunt u gebruik maken van de zorg die door de samenwerkende gemeenten in de regio is ingekocht. Dit noemen we zorg in natura (ZIN). Een overzicht van gecontracteerde hulpverlening kunt u vinden op de site van Regionaal Serviceteam IJselland.

Persoonsgebonden Budget

Vind u dat zorg in natura niet de juiste oplossing is voor uw vraag of probleem? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden zelf zorg inkopen voor uw kind met een persoonsgebonden budget (pgb).

Wilt u een persoonsgebonden budget aanvragen bij de gemeente?

 • Dan moet u kunnen uitleggen waarom het reguliere zorgaanbod van de gemeente niet passend is in uw situatie.
 • U moet zelf een pgb- plan invullen. Dit pgb-plan wordt meegenomen in het gesprek met de consulent Samen Doen in Dalfsen en is onderdeel van het ondersteuningsplan voor het gezin. Na het gesprek ontvangt u een brief met hierin het besluit van de gemeente, de beschikking. Bij toekennen van een persoonsgebonden budget staat in de beschikking voor welke zorg u budget krijgt, hoe hoog het budget is en voor hoe lang u de zorg voor uw kind kunt inkopen.
 • U moet zelf de juiste zorg vinden die bij u en/of uw kind past. De ondersteuning die u inkoopt moet van goede kwaliteit zijn en bijdragen aan het gewenste resultaat. Dit dient u zelf in de gaten te houden.
 • U moet het persoonsgebonden budget kunnen beheren. Daaronder wordt verstaan afspraken maken met uw zorgverlener, bijvoorbeeld over tijden, resultaten en tarieven. De juiste zorgovereenkomst afsluiten met uw zorgverlener. Op www.svb.nl/pgb vindt u belangrijke informatie die u nodig heeft, zoals uitleg en voorbeelden van zorgovereenkomsten en formulieren. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) doet het beheer van het persoonsgebonden budget. De zorgovereenkomst stuurt u, ingevuld en ondertekend, op naar de SVB. De SVB en de gemeente controleren uw zorgovereenkomst. Bij akkoord kunt u starten met de zorg. De gemeente maakt geld over naar de SVB. Uitbetalingen worden door de SVB gestort op de rekening van de zorgverlener.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor bijhouden van de administratie, zoals het bewaren en toesturen van belangrijke documenten als het pgb-plan, de beschikking, de zorgovereenkomst, en de facturen van uw zorgverlener. Tevens dient u te zorgen voor eventuele verlenging, wijziging of stopzetten van het persoonsgebonden budget. Het is belangrijk dat u de betalingen uit het pgb van uw kind controleert, zodat u uitkomt met het aan uw kind toegekende zorgbudget. Via Mijn PGB kunt u op elk moment uw betalingen en budget bekijken. Mijn PGB is uw persoonlijke internetpagina bij de SVB.

Cliƫntondersteuning

U kunt eventueel hulp krijgen van een onafhankelijke cliëntondersteuner bij het regelen en aanvragen van jeugdhulp. Een cliëntondersteuner weet welke mogelijkheden er zijn en helpt u om de weg te vinden in zorg en hulp.

Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ)

Het AKJ informeert, adviseert en ondersteunt iedereen die vragen of klachten heeft over jeugdhulp. De ondersteuning van de vertrouwenspersonen is gratis. Het AKJ is een onafhankelijke stichting.

U kunt bij het AKJ terecht met vragen en/of klachten over:

 • gemeentelijke toegang tot de jeugdhulp. Bijvoorbeeld Centra voor Jeugd en Gezin en wijk-/jeugd-/buurtteams;
 • gecertificeerde instellingen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering;
 • ambulante jeugdhulp, inclusief ambulante jeugd-GGZ;
 • pleegzorg;
 • jeugdhulpinstellingen voor verblijf en dagbehandeling, inclusief gezinshuizen en zorgboerderijen;
 • gesloten jeugdzorginstellingen (jeugdzorgPlus);
 • jeugd LVB-instellingen;
 • Veilig Thuis;
 • Raad voor de Kinderbescherming.
Vergelijk hulpaanbod